Công trình: Hệ thống thu gom nước thải Tại Thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh

Công trình : Hệ thống thu gom nước thải Tại Thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh

Nhà thầu chính : CÔNG TY CỔ PHẦN SUMI VIỆT NAM

Khối lượng thực hện : Thi công cừ 8m/cây phục vụ cho thi công 2 km tuyến công hộp ,khối lượng thi công 80.000 m